Med Ädelstenar


Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -T ANSANITE 1,55C T EMERALD CUT -Tillgän glig med olika sorters ädel stenar..

15,350sek

Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD -MORGANIT 0,50CT SID 0,08CT--Denna ring är tillgänglig från 0,30ct och större med olika ..

17,500sek

Diamantring

Diamantring

8K RÖDGULD - SPECERTINE GRA 4,24CT SID 0,5 1CT- Till gänlig i olik a versioner oc h med olika ä dels..

49,500sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -B LÅ SAFIR 0,80 CT SI-Denna ri ng är tillgä ngligfrån 0, 30ct och stör re med olika s o..

25,900sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -G RÖN TURMALIN 1.65CT SID 0,4 7CT- ill gänlig i olik a versioner oc h med olika ä delst..

33,500sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -T ANZANITE 1,55C T EMERALD CUT -Tillgän glig med olika sorters ädel stenar..

17,750sek

Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD - MORGANIT 0,50C T SID 0,08CT-Denna rin g är tillgän glig från 0,3 0ct och störr e med o..

17,800sek

Diamantring

Diamantring

18K RÖTGULD - ROSE TURMALIN 0,50CT SID 0,0 8CT--Denn a ring är til lgänglig frå n 0,30ct och s törre..

23,000sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -B LÅ SAFIR 1.70 CT SID 0,29CT- Tillgän lig i olika ve rsioner och me d olika ädels tena..

27,500sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -G RÖN TURMALIN 2,0CT SID 0,36 CT- Tillg änlig i olika versioner och med olika äd elsten..

39,500sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -M ORGANIT 1.20CT SID 0,21CT- Tillgänli g i olika vers ioner och med olika ädelste nar..

38,500sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -T URMALIN 2,0CT SID 0,50CT- illgänlig i olika versi oner och med o lika ädelsten ar..

34,500sek

Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD - MORGANIT 1,5CT EMERALD CUT - SID 0,06CT-157 25-Tillgängli g med olika so ..

15,725sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD - 1.65CT SID 0,5 2CT-Till gänlig i olik a versioner oc h med olika ä delstenar..

37,500sek

Diamantring

Diamantring

 18K VITGULD -G RÖN TURMALIN 2,30CT SID 0, 52CT- Til lgänlig i oli ka versioner o ch med olika ..

40,900sek