Med Ädelstenar


Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -M ORGANIT 1.20CT SID 0,21CT- Tillgänli g i olika vers ioner och med olika ädelste nar..

38,500sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -T URMALIN 2,0CT SID 0,50CT- illgänlig i olika versi oner och med o lika ädelsten ar..

34,500sek

Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD - MORGANIT 1,5CT EMERALD CUT - SID 0,06CT-157 25-Tillgängli g med olika so ..

15,725sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD - 1.65CT SID 0,5 2CT-Till gänlig i olik a versioner oc h med olika ä delstenar..

37,500sek

Diamantring

Diamantring

 18K VITGULD -G RÖN TURMALIN 2,30CT SID 0, 52CT- Til lgänlig i oli ka versioner o ch med olika ..

40,900sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -R OSE TURMALIN 0 ,50CT SID 0,08 CT--Denna ring är till gänglig från 0,30ct och st örre ..

18,400sek

Diamantring

Diamantring

18K VTGULD -MA LAWI SAFIR 1.7 0CT SID 0,29CT - Tillgä nlig i olika v ersioner och m ed olika ädel st..

37,500sek

Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD - MORGANIT 1,5CT EMERALD CUT 1 5750-Tillgäng lig med olika sorters ..

15,750sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -A KVAMARIN 1.70C T SID 0,29CT- Tillgänl ig i olika ver sioner och med olika ädelst enar..

30,500sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -G RÖN TURMALIN 0,50CT SID 0,0 8CT--Denn a ring är til lgänglig frå n 0,30ct och s törre..

17,800sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -R OSE TURMALIN 1 .50CT SID 0,36 CT- Tillgänlig i olika versioner och med olika ädelsten..

21,599sek

Diamantring

Diamantring

Lika_Colour_Ta nzanite_3_PWG_ White_1000_100 0_c1..

Kontakta oss för pris

Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD -MORGANIT0,50CT SID 0,26CT-23900-Denna ring är tillgänglig från 0,30ct och större med ol..

23,900sek

Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD - MORGANIT 1,5CT EMERALD CUT-S ID 0,06CT--Tillgängli g med olika so ..

18,340sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -B LÅ SPINELL 1 .20CT SID 0,59 CT- Tillg änlig i olika versioner och med olika äd elsten..

36,500sek